Exoplanety u pozůstatků hvězdného vývoje

Složený opticko-rentgenový snímek pulsaru v Krabí mlhovině ukazuje plyn mlhoviny roztáčený magnetickým polem pulsaru a radiací. Zdroj: Wikipedie.

Vývoj v oblasti výzkumu exoplanet je neobyčejně rychlý. Před 15 lety jsme se tu a tam dovídali o objevech prvních exoplanet, případně, že už jich je známo víc, než planet sluneční soustavy. Dominantním motivem k jejich zkoumání je vize nalezení mimozemského života. Ten se předpokládá na planetách podobných Zemi. Aby planeta mohla být podobná Zemi, musí být splněno mnoho předpokladů – o tom již vícekrát referovaly naše popularizační internetové stránky zaměřené na tuto oblast (Exoplanety.cz, Vzdalenesvety.cz a jiné). Dokonce si můžete zkusit nasimulovat vlastní exoplanetu na stránce Planet Make-Over. Zpravidla vždy, když se mluví o exoplanetách, předpokládá se, že budou obíhat kolem hvězd. Ve skutečnosti však mohou obíhat i kolem jiných, z našeho pozemského pohledu exotičtějších objektů.

O planetách u jiných hvězd uvažoval již Giordano Bruno. S rozvojem astrofyziky se představy o exoplanetách postupně blížily dnešnímu stavu. Největší pokrok však spadá až do nedávné doby, ve které začaly být exoplanety objevovány.

Umělecká představa planety obíhající kolem pulsaru. Zdroj: Wikipedie.

Proti všem očekáváním byly exoplanety objeveny nejprve u pulsarů – hvězd, lépe řečeno pozůstatků hvězdného vývoje, které vznikají gravitačním kolapsem hvězd o hmotnosti větší, než asi 1,4 hmotnosti Slunce. Jádra těchto hvězd jsou natolik hmotná, že gravitace překoná odpudivou coulombovskou sílu jader atomů a elektronů. Neutronovou hvězdu tvoří neutrony – neutronová hvězda je vlastně obrovské atomové jádro, držící (na rozdíl od běžných atomových jader) vlastní gravitací (nikoli silnou jadernou silou). Průměr neutronové hvězdy je jen několik kilometrů, ale její hmotnost se blíží hmotnosti původní hvězdy. Objekt má prakticky stejný moment hybnosti jako měla původní hvězda, což má za následek prudký nárůst rotační rychlosti. Perioda rotace neutronové hvězdy je řádu milisekund. Neutronová hvězda má silné magnetické pole. Jeho osa zpravidla není přesně totožná s osou rotace, takže osa magnetického pole opisuje v prostoru plášť kužele. Ve vzdálenosti, ve které magnetické pole dosahuje obvodové rychlosti srovnatelné s rychlostí světla, tj. tisíce kilometrů, je ještě magnetické pole dostatečně silné, aby interakcí s elektricky nabitými částicemi, kterých je ve vakuu sice málo, ale nějaké jsou, vyvolávalo velice výrazné efekty. Protože se tyto částice pohybují vůči magnetickému poli relativistickými rychlostmi, jsou nuceny vydávat elektromagnetické záření. Míří-li toto záření k Zemi, jsme schopni jej detekovat. Toto záření pozorujeme na Zemi v oblasti rádiových vln. Zdroj tohoto záření se jeví jako slabý blikající bod na obloze pozorované v rádiovém oboru spektra. Odtud pochází i název pulsar. Perioda rotace pulsaru je časově velmi stabilní (v dlouhodobém horizontu se poněkud zbržďuje v důsledku emise záření částicemi buzenými pulsarem).

Exoplaneta obíhající kolem společného těžiště s pulsarem způsobuje periodické změny radiální rychlosti pulsaru, které se projevují jako periodické kolísání frekvence pulsaru. První planety u pulsarů byly objeveny r. 1991 u pulsaru PSR 1829-10 (Andrew G. Lyne). O rok později nalezli A. Wolszczan a D. Frail dvě planety u pulsaru PSR 1257+12. Tyto objevy byly učiněny s pomocí radioteleskopu Arecibo na ostrově Portoriko.

Exoplanety obíhající kolem pulsarů mohou přežít výbuch supernovy, při kterém zanikne původní hvězda, mohou však vzniknout také po vzniku pulsaru z materiálu, který původně tvořil vnější vrstvy hvězdy – velmi podobným způsobem, jakým se formují planety při vzniku hvězdy z mlhoviny. Pro domněnku zformování až po vzniku pulsaru svědčí zejména nízká excentricita drah objevených planet [6]. V současnosti se má zato, že vysokoenergetické záření vydávané pulsary samotnými, i záření vznikající v důsledku rychle rotujícího magnetického pole, vytvářejí na takových planetách podmínky zcela nepříznivé pro život. Také fyzikální struktura a chemické složení budou patrně odlišné od všeho, co dosud známe. Vzhledem k odlišnému charakteru objektů, kolem kterých tyto planety obíhají, bývají tyto planety řazeny do samostatné kategorie „pulsar planets“ a někdy ani nejsou mezi exoplanety počítány – ačkoli exoplanetami rozhodně jsou.

Porovnání bílého trpaslíka IK Pegasi B (uprostřed), hvězdy IK Pegasi A spektrálního typu A, která s ním tvoří dvojhvězdný systém (vlevo) a Slunce (vpravo). Povrchová teplota tohoto bílého trpaslíka dosahuje 35 500 K. Zdroj: Wikipedie.

V poslední době se však objevila úvaha o možných exoplanetách u jiného typu pozůstatků hvězdného vývoje – bílých trpaslíků [1, 2, 3]. Bílý trpaslík vznikne jako pozůstatek hvězdného vývoje z hvězdy o hmotnosti do 1,4 hmotnosti Slunce. Podle hmotnosti hvězdy je bílý trpaslík tvořen různými prvky – produkty jaderné syntézy v závěrečném stádiu vývoje hvězdy. Bílý trpaslík vzniklý z hvězd slunečního typu je objekt o hmotnosti blízké hmotnosti původní hvězdy, avšak o průměru něco málo přes 10 000 km, tedy srovnatelný s velikostí Země. Bílý trpaslík je zpočátku velmi horký, a podobně jako neutronová hvězda, i on rychle rotuje (perioda rotace je v řádu sekund). Bílý trpaslík nemá vlastní zdroj energie, a proto postupně chladne. Chladne ovšem velmi pomalu, protože v důsledku malého průměru má i malou plochu, kterou může vyzařovat energii (v podobě elektromagnetického záření).

Zóna života u bílého trpaslíka. Zdroj (2).

Úvaha o možných podmínkách pro život na planetách kolem bílých trpaslíků uvedená v [2] vychází z představy, že bílý trpaslík, jehož počáteční teplota je řádově desítky tisíc Kelvinů, vychladne na teplotu blízkou teplotě Slunce. Maximum vyzařování se tak přesune z rentgenové a ultrafialové oblasti do viditelné (přiliš krátkovlnné záření živým organismům škodí). Zóna života (habitable zone, HZ) u bílých trpaslíků o hmotnosti 0,4 až 0,9 hmotnosti Slunce a teplotě pod 10 000 K by (podle jejich hmotnosti) mohla sahat od 0,005 do 0,2 AU.

Otázkou je, zda se v takové vzdálenosti od bílého trpaslíka může nacházet planeta. Z planet obíhajících kolem hvězdy, která je prekurzorem bílého trpaslíka, mohou fázi červeného obra případně výbuch supernovy přežít jen vzdálené a dostatečně hmotné planety. Po vzniku bílého trpaslíka se mohou vytvořit nové – patrně však ve větších vzdálenostech. Planety obojího druhu by mohly migrovat blíže k bílému trpaslíku. Něco takového je málo pravděpodobné a pravděpodobnější je to u bílých trpaslíků nacházejících se ve vícenásobné hvězdné soustavě. Předpovědět teoreticky s dostatečnou přesností, zda je něco takového pravděpodobné, je obtížné, protože máme málo dat o takových systémech. To by se však mohlo změnit s uvedením nových observatoří do provozu; takovými observatořemi je především astrometrická družice Gaia, která mý být vynesena na oběžnou dráhu r. 2013, a jejímž úkolem je katalogizovat na celé pozemské obloze hvězdy do 20 mag, a to nejen shromáždit údaje o jejich polohách, ale i fotometrická data a nízkodisperzní spektra. Dalším projektem je Large Synoptic Survey Telescope (LSST) [8]. Tento dalekohled o průměru objektivu 8,2 metru se buduje v Chile. Do provozu má být uveden kolem roku 2020.

Ačkoli bílý trpaslík se podle dnešních poznatků zdá být objektem spíše nevhodným k tomu, aby „hostil“ planetu, na které se vyskytuje život, velkou předností může být jeho velká stabilita v čase v porovnání s hvězdami.

Zdroje

[1] KUBALA, Petr: Obyvatelné planety u bílých trpaslíků? Aneb po stopách druhé generace., Exoplanety.cz, 18. 3. 2011
[2] AGOL, Eric: Transit surveys for Earths in the habitable zones of white dwarfs (abstract), ArXiv.org, Cornell University Library, 14. 3. 2011 – plná verze článku http://arxiv.org/pdf/1103.2791v1 (PDF, 189 kB, 7 str.)
Large Synoptic Survey Telescope (LSST)
[3] GILSTER, Paul: White Dwarfs and Habitable Planets, Centrauri Dreams, 17. 3. 2011
Pulsar Planet, Wikipedia
[4] WOLSZCZAN, Alexander: Pulsar Planets, Astronomy & Astrophysics Eberly College, Pennsylvania State University
[5] Guide to Extrasolar Planets
Pulsar Planets, The Internet Encyclopedia of Science
[6] LIN, D. N. C. – WOOSLEY, S. E. – BODENHEIMER, P. H.: Formation of a planet orbiting pulsar 1829–10 from the debris of a supernova explosion, Nature 353, str. 827-829 (31. 10. 1991)
[7] White Dwarf, Wikipedia
[8] Large Synoptic Survey Telescope (LSST)

Comments are closed.